(+976) 7035-2644 info@hab.erdenet.mn

Хөтөлбөр

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН

АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Хөтөлбөрийг  боловсруулах үндэслэл 

      Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн 243 дугаар тогтоолоор Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөр батлагдсан нь Орхон аймгийн дэд хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлэх үндэслэл болж байна.  

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, хууль эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход  оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх, хэрэгжилтийг сайжруулж  эрсдэлгүй, аюулгүй, эрүүл ажлын байрны орчинг бүрдүүлэх, ажиллагчдад аюулгүй ажиллах зан үйл соёлыг  төлөвшүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын  тогтолцоо, чадавхийг бэхжүүлэх замаар иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд хөдөлмөрлөх эрхийг хангуулж, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тохиолдлыг бууруулах зорилгоор Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах дэд хөтөлбөр /2013-2017/ хэрэгжих хугацаанд Орхон аймагт нийт 78 үйлдвэрлэлийн осол бүртгэгдэж, 80 хүн осолд өртөж, 7 хүн амь насаа алдсан байна. 2017 онд үйлдвэрлэлийн осол, хурц ходлогын нийт 11 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн 2013 онд хөдөлмөр эрхэлж байгаа 10,000 хүнд үйлдвэрлэлийн ослын 4.82 тохиолдол оногдож байсан бол 2017 онд 2.87 болж , 1,95 функтээр буурсан байна.

 

 

 

2

 

 

Хөтөлбөрийн зорилго

       Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь  аймгийн хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль эрх зүй, стандартыг боловсронгуй болгох, эрсдэлгүй аюулгүй,  эрүүл ажлын байрны орчинг бүрдүүлэх, хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтны амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин үүсч байгаа хүчин зүйл, шалтгааныг тогтоон, үйлдвэрлэлийн осол, ослын тохиолдлыг бууруулах, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг нөхөн сэргээх, ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулахад чиглэгдэнэ

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

Хөтөлбөрийн  дэвшүүлж буй зорилтууд

1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хууль тогтоомж, стандартыг боловсронгуй болгоход аймгийн хэмжээний ААНБ-уудын саналыг тусгаж  уялдаа холбоог сайжруулах;

2.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг орон нутгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажлын байранд шинэлэг, үр нөлөөтэй арга хэлбэрээр тогтмол зохион байгуулж, хууль тогтоомж, стандартыг мөрдүүлж хэвшүүлэх;  

3.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллахад ажил олгогчийн үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлж, ажилтнууд аюул эрсдэлээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах зөв дадал хандлагыг төлөвшүүлэх;

4.Ажилтныг эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулах үйл ажиллагааг өргөжүүлж, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, оношлох, хяналтанд авах үйл ажиллагааг сайжруулж, ажилтнуудын хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг нөхөн сэргээх, сувилах замаар үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг бууруулах;

5.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн судалгаа шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэн, статистик мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгох;

6.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн  удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалт, хяналтын үр нөлөөтэй арга хэлбэрийг төлөвшүүлнэ.  

 

 

 

 4

 

 

 Хөтөлбөрийн баримтлах зарчим

 • Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх
 • Оролцоо, санаачилга, мэргэжлийн хандлагад тулгуурлах
 • Нийгмийн хариуцлагатай хандах
 • Нийгмийн түншлэлийг эрхэмлэх
 • Ил тод байх
 • Эрсдэл өндөртэй салбарт түлхүү анхаарах 

 

 

 

5

 

 

Хөтөлбөрийн санхүүжилт

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг дараах эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ:

 • орон нутгийн төсөв;
 • Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас зарцуулах хөрөнгө;
 • Аж ахуй нэгж, байгууллагын хөрөнгө;
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зарцуулах хөрөнгө;
 • Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдийн тусламж, хандив
 • Бусад эх үүсвэр.

6

Хэрэгжих хугацаа

Хөтөлбөрийг 2018-2020 онд  хэрэгжүүлнэ.

 

  7

 

Хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд аймгийн хэмжээнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлыг аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс,  ХШҮДАХ, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл зэрэг байгууллагууд хамтран гүйцэтгэнэ.

Хөтөлбөрийн явцад шаардлагатай бол хөндлөнгийн үнэлгээг холбогдох байгууллагаар хийлгэнэ.

 

 

 

 

 

8

 

Хөтөлбөрийн төсөлд холбогдох байгууллагуудаас санал  авсан байдал

Хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын хүрээнд хамтран хэрэгжүүлэх  МХГ, Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар, Боловсрол соёл урлагийн газар, Эрдэнэт үйлдвэр зэрэг холбогдох байгууллагуудруу хөтөлбөрийн төсөлд санал ирүүлэх тухай албан тоотыг хүргүүлэн хариу ирүүлсэн  байгууллагуудын саналыг нэгтгэсэн.

Томоохон аж ахуй нэгж байгууллагуудыг оролцуулан Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн сургалт, зохион байгуулан Үндэсний 5 дахь хөтөлбөрийг танилцуулан аж ахуй нэгж байгууллагуудаас саналыг авч нэгтгэсэн. 

Таны IP хаяг: 3.234.244.181
 • 1 Онлайн
 • 89 Өнөөдөр
 • 88 Өчигдөр
 • 209 Долоо хоногт
 • 547 Сүүлийн сард
 • 17630 Нийт хандалт